top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die A-Services aanbiedt aan haar klanten.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • A-Services: Johan Abramé, Oudergemse Weg 76, 3080 Tervuren, BE BE0645856385

  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, die met A-Services een overeenkomst aangaat

  • Chauffeur: iedere natuurlijke persoon, die als zodanig bij A-Services staat ingeschreven en die in deze organisatie werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de opdrachtgever;

  • Rijtijd: de werkelijke duur van een rit (de tijd die rijdend wordt doorgebracht), inclusief rusttijden.

  • Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van een opdrachtgever doorbrengt.

  • Overmacht: De onmogelijkheid om een verplichting na te komen door omstandigheden waar men geen invloed op heeft., ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst: files, weersomstandigheden, wegenwerken, ongeval, stakingen, blokkades, … of andere omstandigheden waarop A-Services geen invloed kan uitoefenen.

1. Vroegtijdig boeken

Uw boeking dient minimaal 24 uur voor vertrek bij ons bekend te zijn. Voor boekingen binnen 24 uur voor vertrek kunnen we u geen correcte afhandeling garanderen. Uiteraard doen we onze best en vaak lukt het ook wel conform de kwaliteitsrichtlijnen.

 

2. Beschikbaarheid

Boekingen bij A-Services zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid van wagens en chauffeurs

3. Reservatie

Reservaties kunnen gemaakt worden per telefoon of per email of op onze website.

Bij reservatie worden volgende gegevens gevraagd:

Naam, telefoon, adressen (punt A, punt B, ...), aantal personen, vluchtgegevens, kredietkaart, ...

Indien de opgegeven kredietkaart niet geldig is door limiet of verkeerde settings wordt de opdrachtgever/passagier(s) hiervan op de hoogte gebracht.  Indien de opdrachtger/passagier(s) niet kunnen gecontacteerd worden zal de reservatie eenzijdig worden geannuleerd.

 

4. Prijsbepaling

Onze prijzen zijn incl. 6% BTW, parkeerkosten en tolgelden.

De prijs voor de transfert wordt bij reservering afgesproken.  Indien er tijdens de transfert extra stopplaatsen worden aangevaagd, zullen deze in rekening worden gebracht aan de opdrachtgeven/passagier(s). Extra stopplaatsen dienen vooraf doorgegeven te worden.

De prijs wordt bepaald per kilometer, duur en aantal personen van de transfert.  Er wordt altijd verkozen voor de snelste weg.  Deze is altijd voordeliger voor de passagier(s).

 

5. Tarieven/voorwaarden

A-Services houdt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven en/of voorwaarden te wijzigen.  Iedere opdracht wordt voor akkoord bevestigd per mail of telefonisch, deze bevesting is bindend.

 

6. Bagage

Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen.
Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. In de meeste gevallen kan er ook extra bagage meegenomen worden mits dit bij boeking wordt besproken. In sommige gevallen wordt een extra kost in rekening gebracht. Bagage wordt met respect behandeld.  Doch kan A-Services niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de bagage.

 

7. Dieren

Indien uw huisdier meereist, gelieve dit duidelijk te vermelden bij uw reservatie. Dieren worden enkel vervoerd indien deze in een aangepaste tas of bench zitten.

 

8. Vertragingen

A-Services kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen ten gevolge van overmacht (files, weersomstandigheden, wegwerkzaamheden, stakingen, blokkades, ongeval, ...) die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist of dat u enige andere gevolgen ondervindt. U kan er echter van verzekerd zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen.

9. Vertrek

Daar elke klant graag op het afgesproken uur vertrekt, vragen wij dan ook aan al onze klanten om tijdig klaar te staan. Onze chauffeurs dienen ook bij onze volgende klant tijdig aanwezig te zijn. De wachttijd die de chauffeur maakt, langer dan 15min., zal aan 30€ per beginnend halfuur worden aangerekend.

10. Terugreis

In geval de aangemelde vlucht/trein is vertraagd, hoeft u dit niet door te geven, A-Services houdt hier rekening mee. Bij boeking noteren we uw vluchtgegevens waardoor we uw eventuele vertraging kunnen monitoren. A-Services vraagt wel enige flexibiliteit van de opdrachtgever indien de vlucht/trein met enkele uren vertraagd werd.

Bij aankomst is er 45min. wachttijd van de chauffeur voorzien.  Wanneer de koffers vertraging hebben, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. De wachttijd die de chauffeur maakt, langer dan 45min., zal aan 30€ per beginnend halfuur worden aangerekend.   Wanneer de chauffeur anderhalf uur na landing nog geen teken van u heeft ontvangen, mag hij vertrekken.

 

11. Betaling

Het vervoer dient u contant of per kredietkaart aan de chauffeur te betalen. Wij aanvaarden Visa, Eurocard/Mastercard of American Express.  Bij een retourboeking betaalt u op de heenreis het volledige bedrag en ontvangt u een kwitantie voor de terugreis.

Voor Btw-plichtigen kan een factuur worden opgesteld.  Deze wordt op het einde van de maand na transfert opgesteld.

 

12. Annulering

A-Services heeft volgende annuleringsvoorwaarden afhankelijk van het tijdstip dat u annuleerd:

>48h voor transfer uur: gratis

<48h >12h voor transfer uur: 50% te betalen van het afgesproken transfertbedrag.

>12h voor transfer uur: 100% te betalen van het afgesproken transfertbedrag.

De opgegeven kredietkaart zal worden gedebiteerd en de opdrachtgever ontvangt een factuur voor de annulatiekosten.

 

13. Verplichtingen reiziger

De Passagier(s) is(zijn) gehouden door de chauffeur in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de aangewezen plaats, de gordel om te doen voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de passagier(s) kan om deze verhaald worden.

De passagier(s) is(zijn) verplicht zich in ons voertuig te onthouden van: beschadiging en/of verontreiniging van het voertuig, het gebruik van alcoholhoudende dranken tenzij met uitdrukkelijke toelating van vervoerder, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, het gebruiken van rookwaar tenzij met uitdrukkelijke toelating van chauffeur, agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen dan wel zich op een andere wijze zich onbehoorlijk gedragen jegens vervoerder en/of anderen, het op enigerlei wijze hinderen van vervoerder in de uitoefening van zijn taak. Indien er beschadigingen komen aan ons voertuig is(zijn) de passagier(s) verplicht de desbetreffende reparatiefactuur te betalen.

Indien de reiziger in ons voertuig overgeeft moet deze onmiddellijk 200€ aan de chauffeur betalen ter vergoeding van de reinigingskosten. Indien nodig mag(mogen) de passagier(s) de chauffeur op elk tijdstip van de rit verwittigen om even het voertuig tot stilstand te brengen zodat de passagier even kan uitstappen en wat rusttijd kan nemen. Indien de passagier(s) ervoor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht dit zo te doen dat dit geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer.

 

14. Kinderzitjes

A-Services heeft eigen kinderstoelen en verhoogjes. Deze dienen vooraf gereserveerd te worden.  Indien onze voorraad is uitgeput kan u uw eigen kinderstoelen/verhoogjes in bewaring geven totdat wij u terug komen afhalen op de luchthaven. A-Services is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en/of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.

 

15. Privacy

De persoonlijke gegevens door u ter beschikking gesteld, worden enkel gebruikt voor intern gebruik, met als doel een optimale dienstverlening te geven. Deze gegevens worden echter nooit ter beschikking gesteld van derden of commerciële doeleinden.

 

16. Verzekering

U bent automatisch verzekerd tegen cascoschades, los van de verplichte wettelijke aansprakelijkheid in België,

Uw persoonlijke eigendommen zijn gedurende de uitvoering van de opdracht verzekerd tegen diefstal en beschadiging,

Alle eventuele schades worden door de medewerkers van A-Services afgehandeld waardoor u geen zorgen heeft over de administratieve afwikkeling,

Elke rit die u bij A-Services boekt, is automatisch en zonder bijbetaling in de dekking begrepen.

 

17. Aansprakelijkheid/klachten

A-Services benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde passagiers tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van passagier op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade, de omvang van direct aanwijsbare schade of onrechtstreekse schade.

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, dienen alle klachten aangaande de factuur of onze diensten, per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen vanaf datum van factuur of het leveren van onze dienst.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor enige schade veroorzaakt door onze fout of zelfs overmacht.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

bottom of page